Tüzük

1 - KANADA ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ve CEMEVİ TÜZÜĞÜ

2.1 – Merkez’in ismi “KANADA ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ ve CEMEVİ” olup Ontario eyaletinin, Toronto şehrinde kurulmuştur. Kanada ve Ontario Anayasası ve dernekler kanunundaki hükümler çerçevesinde faaliyet gösterir. İngilizce ismi “CANADIAN ALEVI CULTURAL CENTRE and CEMEVI” dir.

2.2 – Merkezin kısa adı K.A.K.M’dir. Bu tüzük metninde “KAKM” veya “Merkez” olarak anılacaktır. Ingilizce yazışmalarda “CACC” olarak anılacaktır.

2.3 – Merkezin çalışma alanı Kanada sınırları içerisindedir.

2.4 – Bu tüzükte “Alevi” kelimesi Alevi ve Bektaşi için eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

3.1 – KAKM toplum yararına çalışmalar yapan bir dernektir.

3.2 – KAKM çalışmalarını Kanada ve Ontario yasalarında öngörülen ilke ve kanunlar çerçevesinde sürdürür, Kanada toplumunun değer yargıları ve yaşam tarzına saygılıdır. Üyelerinin de bu yönde Kanada toplumu ile entegrasyonu için çalışmalar yapar.

3.3 – KAKM Evrensel Hukuk ilkelerine, insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve bu ilkelerin her koşul altında savunucusudur.

3.4 – KAKM çalışmalarında dünya görüşü, dini inanç, ırk, etnik köken veya cinsiyet farkı gözetmez.

3.5 – KAKM Alevi inancını, kültürünü ve öğretisini tanıtmak için Cemevleri, kütüphaneler açar, geceler, konferanslar, tiyatrolar, kurslar, seminerler vb. kültürel etkinlikler düzenler, basın-yayın çalışmaları yapar.

3.6 – KAKM Kanada’da yaşayan Alevi toplumunun kültürel benliklerini, inanç ve felsefi değerlerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışmalar yapar.

3.7 – KAKM Alevilerin sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Alevilerin kendi öz kültürlerini koruyarak Kanada’da yaşayan diğer topluluklar ile kaynaşması ve içerisinde yaşadığı topluma uyumlu birer yurttaş olmalarına yardım eder.

3.8 – KAKM Alevi gençlerin Alevi inancı, kültürü ve öğretisi doğrultusunda laik, demokratik ve çağdaş değer ve düşüncelerle yetişmeleri için çaba harcar, toplumda Alevi inancı, kültürü ve öğretisinin doğru tanınması için çalışır.

3.9 – KAKM Alevi inancının ve kültürünün yaşaması, kalıcı olması ve evrensel değerlerinin ortaya çıkarılması için bilimsel araştırma ve incelemeler yapar, yaptırır, akademik kurum, kurul ve komisyonlar kurar. Bu alanda çalışan ve üreten insanların yapıtlarının vakıf, kütüphane, arşiv ve benzeri kurumlar aracılığı ile derlenmesini, korunmasını ve paylaşılarak yaygınlaştırılmasını sağlar.

3.10 – KAKM Kanada’da yaşayan tüm insanların eşit haklar temelinde birlikte yaşamalarını amaçlar, barış ve halkların dostluğu ilkelerinin uygulanması için mücadele eder. KAKM yabancı düşmanlığına, ırkçılığa ve her türlü şiddete karşı çıkar. Bu hedef doğrultusunda toplumsal sorunların çözümü için çalışan tüm dernek, kurum ve kuruluşlarla dostça diyaloglar geliştirir, uygun gördüğü faaliyetleri destekler veya içinde yer alır.

3.11 – KAKM toplum yararına çalışan bir dernektir. Merkez’in imkan ve kurumsal kimliği hiçbir şekilde bireysel çıkar ve amaçlar için kullanılamaz. Merkez’in üyeleri veya yönetim kurullarında görev almış yöneticileri Merkez’in araç, gereç, mal varlığı veya maddi malvarlığı üzerinde hak iddiasında bulunamazlar, bunları kişisel ihtiyaçları için kullanamazlar.

3.12 – KAKM her hangi bir siyasal kuruluşun açık ya da dolaylı yan kuruluşu haline getirilemez. Her hangi bir grup, aile veya bireyin tanıtım, siyasi veya ekonomik faaliyetlerinde kullanılamaz.

3.13 – KAKM benzer amaçlar ile kurulmuş Dünya’nın her yerindeki Alevi dernek, birlik ve federasyonları ile iletişim ve bilgi paylaşımı içindedir. Aynı amaçlar ile kurulmuş federasyonların içinde yer alabilir.

3.14 – KAKM ilerici, demokrat, çağdaş, laik bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK)’dır.

MADDE 1’de belirtilen faaliyet alanları içinde kalması ve kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye hizmet etmesi koşullarıyla,

KAKM;

4.1 – Alevi inancına uygun Cem törenleri düzenleyebilir.

4.2 – Amaç ve hizmet konuları için kullanılmak üzere gerekli taşınır ve taşınmaz mal kiralayabilir, satın alma yolu ile mal edinebilir, edindiklerini satabilir veya kiraya verebilir, kendisi işletebilir, gerek gördüğünde tadil edebilir veya üzerinde inşaat yapabilir.

4.3 – Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, festival, fuar gösteri ve sosyal etkinlikler düzenleyebilir.

4.4 – Üyeleri ya da konusunda uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları yapar, yaptırır, bunları her türlü yayın aracı ile yayınlayabilir.

4.5 – Merkez’in çalışmaları için ihtiyaç duyacağı maddi imkanları elde etmek amacıyla, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.

4.6 – Yardım toplama kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak ayni ve nakdi yardım toplayabilir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir. Topladığı ayni yardımları ihtiyaç sahibi üyelerine parasız verebilir.

4.7 – Merkez’in amaç ve ilkelerini ve çalışma alanlarındaki faaliyetlerine finansman sağlamak amacı ile mevzuatın izin verdiği diğer ticari faaliyetlerde bulunabilir, bu yönde çalışmalar yapabilir.

5.1 – Aşağıdaki koşulların tümünü yerine getiren herkes KAKM üyesi olabilir.

5.2 – Kanada kanunlarına uygun yasal bir statüde (Göçmenlik ve İltica başvurusu yapmış ve hukuki süreci başlatmış olanlar dahil) sürekli olarak Kanada’da yaşıyor olmak,

          5.2.1 – 18 yaşını doldurmuş olmak,

          5.2.2 – Merkez’in amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunma, bu yönde Merkez üyeleri ile birlikte çalışma isteğini şahsen başvurarak beyan etmek,

          5.2.3 – En az 2 üyenin referans olarak imzaladığı üyelik müracaat başvuru formu doldurmak,

          5.2.4 – Merkez’in tüzük ve ilkelerini bir bütün olarak kabul etmek,

          5.2.5 – Bir yıllık aidatını peşin ödemek

          5.2.6 – Bu şartları yerine getiren başvuru sahibi Aday Üye olarak tanımlanır.

5.3 – Yönetim Kurulu en geç 45 gün içinde bu müracaatı değerlendirerek Aday Üye’nin başvurusunu onaylamak veya reddetmek zorundadır. Üyelik müracaatının reddi halinde yönetim kurulunun red sebebini üyelik müracaatı yapan kişiye (Aday Üye) bildirme zorunluluğu yoktur. 60 gün içinde karara bağlanarak cevaplanmayan üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.

5.4 – Müracaatı Yönetim Kurulu’nca henüz onaylanmamış Aday Üye Merkez’in mevcut üyelerine sağladığı imkanlardan yararlanamaz, hakları kullanamaz. Üyelik talebi reddedilen Aday Üye’nin taahhütnameleri kendisine iade edilir.

5.5 – Üyeliğe kabul edilen her üye, Merkez’in tüzük ve ilkeleri yanında Merkez’in bağlı olabileceği üst kuruluşların tüzüklerini ve programlarını da kabul etmiş sayılır.

5.6 – Tüm üyeler Merkez’in düzenlediği her türlü toplantı, sosyal veya kültürel faaliyete katılma, genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

5.7 – Her üye Merkez’in faaliyetleri içinde yer alırken veya Merkez’i temsil ederken Merkez’in toplum nezdindeki itibarını, saygınlığını, güvenilirliğini koruyacak tutum ve davranış içinde olmak, Merkez’i kanunlar önünde veya toplum nezdinde zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan uzak durmakla yükümlüdür.

5.8 – Üyeler Merkez’in faaliyetleri içinde iletişimde olduğu diğer üyeler ile olan ilişkilerinde karşılıklı saygı ve sevgi içinde olmak, hakaret veya küçük düşürücü tutum ve davranışlardan uzak durmak zorundadır.

5.9 – Yaptığı çalışmalar ile Merkez’in amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesine yardımcı olanlar en az 10 (on) üyenin önermesi ve yönetim kurulunun kararıyla Merkez’in Onur Üyesi olabilir. Onur üyesi olanlara KAKM Onur Belgesi verilir.

5.10 – Onur üyeleri genel kurul ve danışma kurul ve toplantılarına katılabilir, uzman görüşlerini belirtecek şekilde tartışmalara katılabilir, genel kurul ve komisyon seçimlerinde oy verebilir ancak Merkez organlara seçilemezler. Onur belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri tutulur.

6.1 – ÜYE SORUMLULUKLARI

       6.1.1 – Tüm Merkez üyeleri eşit haklara sahip, eşit sorumlulukları olan bireylerdir.

       6.1.2 – Her üye, Merkez’in tüzük ve amacına uygun hareket etmek, üyelik aidatını zamanında ödemekle yükümlüdür.

       6.1.3 – Üyeler aidatlarını her ayın 1-10 tarihleri arasında ödemekle yükümlüdür. Aidatını 2 ay ödemeyen üyeye uyarı cezası verilir. Üye aidatını 3. Ay sonunda da ödemediği taktirde geçmişte ödemediği dönem üyelik aidatları da dahil ödeyinceye kadar üyelik haklarını kullanamaz. Üyelik aidatlarının ödenmemesi ile ilgili Disiplin Kurulu’nun vereceği kararlar saklıdır.

       6.1.4 – Genel Kurulda her üyenin bir oyu vardır. Üyelerin oylarını bizzat kullanmaları esastır.

       6.1.5 – Oy vermeye gelemeyecek durumda olan eşlerden birisi, Yönetim Kurulu’nun düzenleyeceği “Vekaleten Oy Kullanma Yetki Belgesi” ile üye olan eşine kendi adına oy kullanma yetkisi verebilir. Yetkiyi alan eş genel kurul başlamadan önce bu yetkisini ibraz ederek vekaleten oy kullanabilmesi için gereken başvuruyu yapmak zorundadır. Bir üye eşinden başkası adına vekaleten oy kullanamaz.

       6.1.6 – Yönetim Kurulu Genel Kurul’da mükerrer oy kullanılmasını veya üye olmayanların oy kullanmasını engellemek için önlem almakla yükümlüdür.

       6.1.7 – Üyelere aşağıdaki durumlarda her bir madde için ayrı ayrı olmak üzere Onur Kurulu’nun önerisi, Yönetim Kurulu’nun kararı ile uyarı, kınama, üyelikten geçici ihraç veya üyelikten kesin ihraç cezalarından birisi verilebilir

            6.1.7.1 – Üyelik aidatını taahhüt ettiği dönemler içinde ödemeyenler,

            6.1.7.2 – Haklı bir gerekçesi olmaksızın yazılı ihtarla verilen süre içinde aidatlarını ödemeyenler

            6.1.7.3 – Merkez’in tüzük ve ilkelerine aykırı davranışlar içinde olanlar,

            6.1.7.4 – Özel ve sosyal yaşamında şiddet kullananlar, şiddeti savunanlar, bir toplum, ırk, cinsiyet ya da dine karşı nefret suçu işleyenler,

            6.1.7.5 – Merkez’in itibar ve manevi varlığına zarar verecek söylemler ve davranışlar içinde olanlar,

            6.1.7.6 – Verilen görevleri Merkez çalışmalarını aksatacak biçimde bilinçli ve kasıtlı olarak yerine getirmeyenler,

            6.1.7.7 – Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar,

            6.1.7.8 – Merkez faaliyetleri içinde ahlaka aykırı davranışlar içinde olanlar,

            6.1.7.9 – Merkez’in imkanlarını kişisel menfaat ve çıkarları için kullananlar,

            6.1.7.10 – Merkez’den yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar,

       6.1.8 – Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir, kendisinde bulunan Merkez’e ait demirbaşlar, kimlikler veya diğer emanetler geri alınır. Üyelikten çıkarılanlar Merkez’in sahip olduğu varlıklar üzerinden hiçbir hak iddia edemezler.

       6.1.9 – Hiç kimse Merkez’e üye olmaya veya Merkez’de üye kalmaya zorlanamaz. Yazılı dilekçe ile üyelikten ayrılma isteğini bildiren üye, üyelikten istifa etmiş sayılır.

 

6.2 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

       6.2.1 – Üyenin ölmesi üzerine.

       6.2.2 – Üyenin yazılı istifası üzerine.

       6.2.3 – Disiplin Kurulu’nun vereceği Kesin İhraç kararıyla.

 

7.1 – Merkez organlarında sadece Kanada vatandaşı ya da Kanada’da yasal oturma ve çalışma müsadesi olan (Permanant Resident) üyeler görev alabilir.

7.2 – Affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, resmi ve tüzel kurumları dolandırma, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık , sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler veya herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis veya 5 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar üyeler Merkez organlarına aday olamazlar. Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler saklıdır.

7.3 – Adayların Merkez amaç ve ilkelerine aykırı tutum ve davranışlarından dolayı daha önceden Merkez yönetim kurulu kararı ile kınama, üyelikten geçici ihraç veya kesin ihraç cezası almamış olmaları gerekir.

7.4 – Adayların, üyeliklerinden secim tarihine kadar olan süre içerisinde üyeliklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekir

7.5 – Başvuru tarihi itibariyle KAKM Yönetim Kurulu Başkanlığı için aday olan üyelerin en az 2 (iki) yıllık, Yönetim Kurulu üyeliği için başvuru yapan üyelerin de 1 (bir) yıllık üye olmaları gerekir.

7.6 – KAKM Yönetim Kurulu’na seçilen üyeler aynı zamanda Onur veya Denetleme Kurullarına da seçilemezler.

7.7 – KAKM Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin birinci dereceden akrabaları (Anne-baba- kardeş veya çocukları) Onur ve Denetleme Kurulları’na seçilemezler.

7.8 – Aynı kişi arka arkaya 2 dönemden fazla Yönetim Kurulu Başkanlığına, 3 dönemden fazla Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilemez.

KAKM aşağıda yazılı defterleri tutar:

8.1 – Üye Kayıt Defteri:

Merkez’e üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

8.2 – Karar Defteri:

Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

8.3 – Gelen ve Giden Evrak Defteri:

Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere kayıt edilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları ilgili dosyalarda saklanır.

8.4 – Gelir ve Gider Defteri:

Merkez namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak belgeleri ile bu defterde gösterilir. Belge alınamamış harcamalar harcamayı yapan kişi ve en az 1 başka yetkilinin imzaladığı masraf beyanı ile kaydedilir.

8.5 – Demirbaş Defteri:

Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

8.6 – Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Alındı belgesi ciltleri sırasıyla bu deftere kaydedilir.

8.7 – Bu defterlerin, notere bir kez tasdik ettirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

9.1 – Merkez aidatları nakit para olarak değil çek, “Void Cheque”, banka hesabına EFT veya doğrudan Merkez’in banka hesabına yatırma yöntemleriyle tahsil edilir.

9.2 – Merkez bağış ve aidat gelirleri noterden tasdikli makbuz/alındı belgeleri ile tahsil/alındı belgelerinin noter tasdikli olması zorunludur. Usulüne uygun olarak Merkez tarafından bastırılır, noterlikçe onaylandıktan sonra kullanılır.

9.3 – Merkez adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, Merkez Yönetim Kurulu bir kararla belirler, yetkilendireceği kişileri karar defterine işler ve bu kişiler için Yetki Belgesi düzenler. Yetki belgeleri Merkez Yönetim Kurulunca her zaman gerekçe gösterilmeden iptal edilebilir, Yetki Belgesini veren Merkez Yönetim Kurulu görevden ayrıldığında söz konusu Yönetim Kurulunca verilen Yetki Belgeleri başka bir karar veya bildirime gerek kalmadan geçersiz hale gelir. Yetki belgesiz aidat veya bağış toplanamaz. Merkez adına bankada hesap açtırılması ve gelirlerin bu hesapta tutulması zorunludur.

9.4 – Merkez giderlerinin harcama belgeleri ile yapılması zorunludur. Harcama belgeleri olarak: fatura, kasa fişi, gider pusulası ve tutanak vb. belgeler kullanılır.

9.5 – Merkez’in bankadaki hesaplarından para çekmek için, Yönetim Kurulu, birisi Yönetim Kurulu Başkanı, birisi Sayman olmak üzere 3 Yönetim Kurulu üyesi belirler. 5,000 CAD’a kadar para çekmelere biri Yönetim Kurulu Başkanı veya Sayman olmak üzere yukarıda belirlenen 3 kişiden 2 kişinin imzası yeterlidir. 5,000 CAD’ ı aşan işlemler için Yönetim Kurulu Kararı ve belirlenen 3 kişinin birlikte imzası gereklidir.

9.6 – Gelir ve gider konusunda defter ve belgelerin en az yasada belirtilen süre ile saklanması zorunludur.

Üyelik aidatları ve Merkez’in gelir kaynakları:

10.1 – Üyelik Aidatı: Üyelerden bir kereye mahsus 50 CAD giriş ödentisi alınır. Yıllık aidat 240 CAD dır.

10.2 – Tek kişi için aylık üye aidatı 20 CAD, evli çiftler için 30 CAD olarak belirlenmiştir. Eşlerin ayrı ayrı üyelik işlemlerini yaptırması gerekir. 16 Şubat 2020 tarihinden önce 30 CAD ödemekte olan eşlerden üyelik işlemi yapılmamış eşler Yönetim Kurulu tarafından Üye statüsüne alınarak üye defterine kaydedilir

10.3 – Üyelik aidatları

10.4 – Kişilerin kendi isteği ile yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar.

10.5 – Merkez’in mal varlıklarından ve amaç ve hizmet konularına uygun çalışma ve faaliyetlerinden elde edilen gelirler.

10.6 – Merkez bina ve tesislerinin üye ve üye olmayanlara kullandırılmasından elde edilecek gelirler. Aşağıda zikredilen maddelerin takip ve uygulamasından Yönetim Kurulu sorumludur.

         10.6.1 – Yönetim Kurulu her yıl, kullanım amacına göre tesis binasının değişik bölümlerinin kiralama yöntemi ile kullandırılması ile ilgili fiyat listesi hazırlar.

         10.6.2 – Üye olmayanlara kullandırmada üyelere uygulanan fiyatın %100 daha fazlası (en az 2 katı) fiyat uygulanır.

         10.6.3 – Tesislerde içki içilemez, ibadethane bölümünde içkili veya içkisiz 12 yaş ve altı çocuk yaş günü kutlamaları hariç eğlence faaliyetlerine izin verilemez.

         10.6.4 – Tesisleri Üye olmayanlara kullandırmada kiralama sadece taziye vb dini veya toplumsal anma törenleri için geçerlidir, hiçbir şekilde eğlence, kutlama veya siyasi amaçlı kiralanamaz, kullandırılamaz.

         10.6.5 – Dernek ibadethane bölümü üyeler dahil hiç kimseye kutlamalar, kamuoyunda Cemevi imajına zarar verebilecek veya kötü amaçlı kullanılarak Cemevi aleyhinde karalamalara sebep olabilecek faaliyetler için veya eğlence amaçlı kiralanamaz.

10.7 – Merkez tarafından yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, konser, gezi, eğlence, temsil, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

10.8 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

10.9 – Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek amacıyla Merkez’in kurduğu iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıklarından elde edilen gelirler.

10.10 – Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasası hükümlerine ters düşmeyecek Merkez faaliyetleri ile elde edilecek diğer gelirler.

 

Merkez’in organları şunlardır:

11.1 – Genel Kurul tarafından seçilen Organlar

 • YÖNETİM KURULU
 • DENETİM KURULU
 • ONUR (DİSİPLİN) KURULU

 

11.2 – Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan organlar

 • BİLİM-KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA KURULU
 • KADINLAR KOLU
 • GENÇLİK KOLU
 • SPOR ve EĞİTİM KOLU
 • MÜZİK ve SANAT KOLU

12.1 – Genel Kurul, Merkez asil üyelerinden oluşan en yetkili organdır. Olağan Genel Kurul 2 (iki) yılda bir toplanır.

12.2 – Genel Kurul’un yeri, zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az iki hafta önce Yönetim Kurulu tarafından üyelere mektup, E-Mail veya SMS yolu ile duyurulur. İlaveten Merkez ilan panosunda görünür şekilde asılmak sureti ile üyelere bildirilir.

12.3 – Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini hazırlar, Genel Kurul kararı ile birlikte yayınlar. Genel Kurul’a katılabilecek üyeler Genel Kurul tarihinden en az 2 (iki) hafta önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu ilanda, toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaması durumunda ikinci toplantının tarih, yer ve saati belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman 2 (İki) haftadan az olamaz.

12.4 – Toplantının yapılacağı tarih, yer ve saat ile birlikte toplantı gündemi, toplantı gününden en az 2 (iki) hafta önceden mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

12.5 – Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul katılımcı listesindeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

12.6 – Genel kurulda sadece KAKM üyeleri, onur üyeleri ve yönetim kurulunca yazılı olarak davet edilen davetliler görüş bildirebilir, oy kullanabilirler. Genel Kurul’a dinleyici/misafir olarak katılanlar Genel Kurul Gündemi tamamlanıncaya kadar olan bölümlerde Genel Kurul’a müdahale edemez, görüş bildiremezler. Üye katılımcı sayısı ve konuşma talebi sayısına göre Divan Başkanı gündem tamamlandıktan sonraki görüş/öneri/temenniler bölümünde dinleyicilere görüşlerini bildirebilmeleri için söz verebilir.

12.7 – Toplantının başka bir sebeple geri bırakılması durumunda bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı mücbir sebepler dışında bir defadan fazla geri bırakılamaz.

12.8 – Birinci toplantıda üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması durumunda Genel Kurul çalışmalarına devam eder. Aksi durumda, ikinci toplantıda hazır bulunan üye sayısına bakılmaksızın Genel Kurul çalışmalarına devam eder ve her iki durumda da kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu asıl ve yedek üye sayıları toplamının iki katından az olamaz.

12.9 – Genel Kurul toplantıları Merkez’in bulunduğu yerde veya katılımcıların sayısı veya güncel sebeplerle Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Genel Kurul toplantısının yapılabilmesine uygun bir yerde yapılır.

12.10 – Genel Kurul’da yalnız gündeme alınan maddeler görüşülür. Ancak gündem görüşülürken toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 (onda birinin) görüşülmesini istediği maddeler de gündeme alınır.

12.11 – Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile alınır. Seçim ve oylamalar gizli oy ve açık tasnif ile yapılır. Tüm Merkez üyeleri, aidatlarını ödemiş olmak koşuluyla Genel Kurul’a katılıp oy kullanabilirler.

12.12 – Genel Kurula katılan üyeler, üye listelerindeki isimlerinin yanına imza atarak renkli oy kullanma kartlarını alır, genel kurulda “Evet” ya da “Hayır” oylarını aldıkları bu kartları kaldırarak belli ederler.

12.13 – Genel kurul, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve toplantı yeter sayısının tespiti için katılımcı listesindeki imza sayısı duyurulur. Açık oylama ile üyeler arasından bir Genel Kurul Divan Başkanı seçilir.

12.14 – Divan Başkanı’nın yönetiminde bir Başkan Vekili ve iki Yazman üye seçilerek “Toplantı Divan Kurulu” oluşturulur. Toplantının, gündeme göre mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun olarak yönetim yetkisi Divan Başkanı’na aittir. Başkan Vekili ve Katipler de toplantının usulüne uygun olarak yapılmasında Divan Başkanı’na yardımcı olur ve toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalar.

12.15 – Divan Kurulu üyeleri Merkez yönetimine aday olamazlar. Yazman üyeler Genel Kurul’un aldığı kararların tutanaklarını tutarlar. Tutanakların Divan Kurulu tarafından imzalanmış olması şarttır.İsteyen üyeler bu tutanakları genel kuruldan sonraki iki hafta boyunca Merkez’de görebilirler. Genel Kurul tutanakları Merkez evrakı olarak saklanır.

12.16 – Bütün kurullara seçimler gizli oy, açık sayımla yapılır. Ancak,

 • kurullar için gereken kişi sayısını aşmayan sayıda aday/group var ise divan başkanının,
 • aşan sayıda aday/group var ise adayların uzlaşılmış ortak önerisi ve Genel Kurul’un 2/3 oyu ile açık oylama ile yapılabilir.

12.17 – Genel Kurul’da seçilen Merkez’in bütün organları bir sonraki seçimli Genel Kurul’a kadar görevde kalırlar.

12.18 – Genel Kurul’un tek yetkili olduğu konular:

 • Genel Kurul tarafından seçilecek Merkez organlarının seçilmesi,
 • Tüzüğün değiştirilmesi,
 • Kamu yararına dernek sayılma isteği,
 • Bütçenin aynen ya da değiştirilerek onayı,
 • Hesapların incelenmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 • Bir sonraki yılın çalışma raporu ile mali raporunu görüşüp karara bağlanması,
 • Gerekli konularda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 • Üyelikten çıkarılan üyelerin itirazlarının karara bağlanması,
 • Yıllık üyelik aidatının belirlenmesi,
 • Merkez’in fesih ve tasfiyesi kararı alınması
  •  

12.19 – Toplantı sonunda eski yönetim ile yeni seçilen yönetim arasında Merkez’in devir teslim işlemleri yapılır ve ilgili Devir Tutanağı düzenlenir. Devir Tutanağı daha sonra Genel Kurul tutanakları ve Ek’leri ile birlikte Divan Başkanınca Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

13.1 – Aşağıdaki hallerde Merkez olağanüstü genel kurula gider;

     a) Denetim Kurulu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile; Gündem: YK kararındaki gerekçeleri görüşmek üzere,

     b) Merkez’e kayıtlı üyelerin beşte birinin (1/5) yazılı, imzalı başvurusu ile; Gündem: Sadece üyelerin başvuru gerekçelerinde belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 

     c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Disiplin Kurulundan herhangi birinde asıl üye karar alma çoğunluğu kalmayacak sayıda ilgili kurul asıl ve yedek üyelerinin istifası veya başka bir sebeple boşalması ile, Gündem: Bütün kurullarda seçimli olağanüstü genel kurul yapmak üzere

Yönetim Kurulu, yukarıdaki şartlardan herhangi birinin oluşması durumunda o tarihten sonraki bir ay içerisinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

13.2 – Olağanüstü Genel Kurul ile göreve gelecek Yönetim Kurulu olağan Genel Kurul tarihine kadar görev yapar. Olağan Genel Kurul’a 2 (iki) aydan az zaman kalmış ise mevcut yönetim Tüzüğe göre düşmüş olsa bile sorumlulukları aynen devam edecek şekilde olağan genel kurula kadar görev yapar.

14.1 – Yönetim Kurulu, Merkez’in Genel Kurul’dan sonra en yetkili organıdır.

14.2 – Yönetim Kurulu, Genel Kurulca 2 (iki) yıl için seçilecek 9 (Dokuz) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

14.3 – Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin en az 2 (iki) tanesinin kadın olması esastır. Kadın adaylar (varsa) söz konusu 2 üyelik için sadece kadın adaylar arasında yapılacak oylama neticesinde aldıkları oy sayısına göre seçilirler.

14.4 – Yönetim Kurulu üyeliği için 2 (iki) den fazla kadın aday varsa Yönetim Kurulu üyeliği seçimi ilk 2 sıralamaya giremeyen kadın üyelerin de katılabileceği şekilde (kadın adayların seçiminden sonra) yapılır.

14.5 – Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1 (bir) tanesinin 30 yaş altı genç üyelerden olması esastır. Kadınların seçimi ile ilgili yukarıdaki maddede belirtilen esaslar Yönetim Kuruluna girecek 1 (bir) genç adayın seçimi için de aynen uygulanır.

14.6 – Yönetim Kurulu kendi arasından

 •  1 Yönetim Kurulu Başkanı,
 •  1 Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı,
 •  1 Sekreter,
 •  1 Sayman seçer

14.7 – Derneği temsil yetkisi Yönetim Kurulu Başkanı’na aittir. Başkan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya bir kaçına bu yetkilerinin bir kısmını süreli olarak devredebilir. Yetkilendirmeler Merkez’in karar defterine işlenir.

14.8 – Sekreter Merkez’in yazışmalarını yürütür, karar defterlerini tutar ve Merkez’in evraklarını düzenler. Bu yazışmaların altına imza atabilir. Merkez yazışmalarını üst organlar ve resmi daireler düzeyinde yürütebilir, çağrıları ve duyuruları yönetim kurulu bilgisi dahilinde yazıp gönderebilir.

14.9 – Sayman, Merkez’in mali işlerini yürütür, gelir ve gider defterlerinin usulüne uygun tutulmasından sorumludur. Tüm harcamalar fatura veya makbuzlar ile belgelenmek zorundadır. Kasa makbuzu denilen ufak ödenti makbuzları geçersizdir. Küçük harcamalar için makbuz alınamaması hallerinde Yönetim Kurulu tutanak tutarak harcama belgesi olarak makbuz yazabilir/düzenleyebilir.

14.10 – Yönetim Kurulu Başkanı toplantılara başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu işi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sekreter veya Sayman üye

 

14.11 – Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla, her zaman toplanabilir. Ancak en geç ayda bir mutad olarak toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır. Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

14.12 – Yönetim Kurulu’nun mutad toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste 3 (üç) kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşer.

14.13 – Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen veya istifa edenlerin yerine yedeklerinin Genel Kurul’da aldığı oy sırasına göre sırasıyla üç gün içinde çağırılması zorunludur. Yönetim Kurulu karar yeterlilik sayısı en az 5 (beş) dir. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkan’ın kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır.

14.14 – Merkez toplantı, kongre ve benzeri seminerlerde, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir delege ve kurul tarafından temsil edilebilir. Bu ve benzeri yetkilendirmeler karar defterine işlenir.

14.15 – Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

      14.15.1 – Merkez defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,

      14.15.2 – Merkez’in gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

      14.15.3 – Bütçeyi uygulamak,

      14.15.4 – Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,

      14.15.5 – Ücretli eleman istihdam etmek, işine son vermek ve bu personeli denetlemek,

      14.15.6 – Üyeler için gerekli bilgi ve dokümanları toplamak, yabancı dilde olanların çevirilerini yaptırmak, üyelerin kullanımına sunmak, gerekli hallerde bu Tüzüğü İngilizce’ye çevirtmek,

      14.15.7 – Tüzükteki amaç ve hizmet konularına uygun faaliyet göstermek,

      14.15.8 – Merkez’in tüm çalışmalarını koordine etmek,

      14.15.9 – Bir sonraki dönem için uygulama planlarını yapmak,

      14.15.10 – Mevzuat ve Tüzüğe uygun olarak gerekli görülen konularda yönetmelik ve genelge hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,

      14.15.11 – Merkez’in amaç ve faaliyetleri konularında üyelere yönelik eğitim organizasyonları yapmak,

      14.15.12 – Merkez amacına uygun olarak komisyonlar kurmak, işleyişlerini düzenlemek ve denetlemek,

      14.15.13 – Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Genel Kurul gündemini hazırlamak,

      14.15.14 – Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,

      14.15.15 – Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirlemek,

      14.15.16 – Mevzuatın kendisine verdiği ve Genel Kurul kararı gerektirmeyen diğer konular hakkında karar almak,

      14.15.17 – Kanada Alevi Kültür Merkezi’nin Uluslararası Kurumlar ile olan ilişkilerini düzenlemek,

      14.15.18 – Merkez adına davalar açabilir ve açılmış davalara taraf olarak katılabilir.

      14.15.19 – Üyelerden birisini disiplin soruşturması için Denetleme Kurulu’na sevk edebilir.

      14.15.1 – Denetleme Kurulu’nun önerisiyle bir üye hakkında uyarı, kınama, üyelikten geçici ihraç veya kesin ihraç cezalarından birisini verebilir.

      14.15.1 – Kanada Alevi Kültür Merkezi’nin uluslararası konsey toplantılarına katılacak delegelerinin belirlenmesi,

15.1 – Sayman 1,000.00 CAD (Bin Dolar)’ı aşan nakit tutarı, Merkez’in banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.

15.2 – Tüm gelir ve giderler yazılı olarak Merkez ilgili defterlerine kaydedilmek zorundadır.

15.3 – Yönetim Kurulu her 6 ayda bir Merkez’in mali durumu ile ilgili “Üye Mali Durum Bilgilendirme Raporu” hazırlayarak (veya uzman kişi veya kişilere hazırlatarak) üyeleri bilgilendirir.

16.1 – Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla 2 (iki) yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

16.2 – Kurul asıl üyeleri kendi aralarında kurul başkanını seçer. Kararları asıl üye oy çokluğu ile alır. Boşalan asıl üyeliklerin yerine yedek üyeler genel kurulda aldıkları oy sayısı sıralamasına göre kurula asıl üye olur.

16.3 – Denetleme Kurulu, Merkez’in iç denetimini mevzuat çerçevesinde yapar. En geç iki ayı geçmeyen aralıklarla Merkez’in iç denetimini, gelir-gider hesap ve işlemleri ile faaliyet ve çalışmalarının mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygunluğunu ve Genel Kurul kararlarının yerine getirildiğinin tespitini, denetim elemanlarının çalışma esas ve usullerine göre yapar. Denetim raporunu Denetleme Kurulu Karar Defteri’ne yazar ve bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulu’na ve toplandığında da Genel Kurul’a sunar.

16.4 – Ayrıca, mevzuatın kendine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır. Kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı suç unsuru belirlediği hallerde ve oybirliği ile karar almış olmak şartı ile gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu’na olağanüstü genel kurul yapmayı teklif eder. İşlenmiş bir suç varsa suçu ilgili resmi mercilere bildirmekle yükümlüdür. Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümler amir hükümlerdir.

17.1 – Onur Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla 2 (iki) yıl için seçilen 5 (beş) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

17.2 – Kurul asıl üyeleri kendi aralarında kurul başkanını seçer. Kararları asıl üye oy çokluğu ile alır. Boşalan asıl üyeliklerin yerine yedek üyeler genel kurulda aldıkları oy sayısı sıralamasına göre kurula asıl üye olur.

17.3 – Onur Kurulu, Merkez organlarının ve üyelerinin, Merkez’in tüzüğüne, amaç ve ilkelerine uymalarını takip eder. Merkez’e zararlı görülen ve Merkez’in amaçlarına karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunanları Merkez üyeliğinden çıkartma yetkisine sahiptir.

17.4 – Yönetim Kurulu’nun havale edeceği disiplinle ilgili başvuruları görüşür ve en geç bir ay içerisinde karara bağlar. Kararların sonuçlarını Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

17.5 – Merkez’in amaçlarına ve tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunan üyeler hakkında karar alır. Onur Kurulu şu cezaları verebilir:

 • Uyarı
 • Kınama
 • Üyelikten geçici İhraç
 • Üyelikten kesin ihraç

18.1 – Madde 2 ‘de sayılan organlar Yönetim Kurulu’nun gözetiminde en az 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşan kendi yönetim kurullarını seçerler.

18.2 – Organ Yönetim Kurulları’nın karar çoğunluğunu kaybetmesi durumunda seçimli Organ toplantısı yapılır, aday yoksa Merkez Yönetim Kurulu bir grubu yönetime atayabilir.

18.3 – Organların yönetim kurulları bağlı olarak çalıştıkları mevcut Merkez Yönetim Kurulu’nun istifa etmesi ya da olağan/olağanüstü genel kurullarda tekrar seçilememesi durumunda toptan istifa etmiş sayılırlar.

18.4 – Organların yönetim kurulları Merkez Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur, faaliyetlerini Merkez Yönetim Kurulu’na rapor eder, Merkez Yönetim Kurulu’nun görüş ve önerileri doğrultusunda yapar.

18.5 – Organlar Merkez Tüzüğü’ne uygun yeni faaliyet alanları belirleyip, Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile bu yönde de faaliyet gösterebilirler.

18.6 – Merkez Yönetim Kurulu ihtiyaç duyması halinde Yönetim Kurulu 2/3 çoğunluğu ile karar alıp, yeni Organlar tahsis edip, görevlendirme yapabilir.

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Görüşmelere başlanması Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk ile ilgili Tüzük maddelerine tabidir. Tüzük değişikliği için karar yeter çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün (üçte ikisi) oyudur.

Merkez Genel Kurulu her zaman Merkez’in feshine karar verebilir. Genel Kurul’un Merkez’in feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılanların sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınır.

Merkez Tüzüğü’nde hüküm eksikliği bulunan durumlarda tüzükte bulunmayan konular için Kanada ve Ontario Anayasası ile dernekler yasasındaki hükümleri ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

22.1 – Bu tüzüğün Kanada Kanunları gereği olarak ilgili makamlara bildirilmesinden ve gereken prosedürler (varsa) tamamlanmasından Yönetim Kurulu

22.2 – İş bu tüzük 22 (yirmi iki) maddeden

22.3 – Bu tüzük 16 ŞUBAT 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul birinci oturumunda oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiş ve aynı gün ikinci oturumda yapılacak genel kurulda uygulanmasına karar verilmiştir.

22.4 – Bu Tüzüğün uygulanmasından Merkez Yönetim Kurulu sorumludur.

Print Friendly, PDF & Email